Facebook

Wszystkie prawa zastrzeżone

8:00 - 17:00

Nasze godziny otwarcia (pn. - pt.)

512 032 432

Zadzwoń do nas i umów się na poradę

Facebook

Menu

Prawo Gospodarcze

Prawo gospodarcze/handlowe stanowi dużą część spraw Kancelarii i obok prawa cywilnego stanowi dominującą gałąź zainteresowania klientów Kancelarii.

 

Kancelaria oferuje skuteczną windykację należności zarówno przedsądową, jak i w drodze przymusu w postępowaniu egzekucyjnym przed Komornikiem.

 

Prawnicy kancelarii zastępują od lat przedsiębiorców w sformalizowanych sprawach gospodarczych, wygrywając sprawy zarówno przed Sądem Rejonowym, jak i Sądem Okręgowym, jako sądem I instancji. Kancelaria również zastępuje swoich klientów przed Sądem II instancji, jak i również Sądem Najwyższym.

 

Możemy również sporządzić dla Twojej firmy pozew, odpowiedź na pozew, sprzeciw od nakazu zapłaty lub wyroku zaocznego, zarzuty od nakazu zapłaty, apelację, zażalenie, skargę lub skargę kasacyjną oraz inne pismo procesowe w każdej sprawie gospodarczej.

 

Pomagamy przedsiębiorcom w negocjacjach przedkontraktowych, jak i na późniejszym etapie wykonywania umowy i jej rozwiązania.

 

Prawnicy Kancelarii posiadają duże doświadczenie w projektowaniu i opiniowaniu umów zarówno nazwanych, jak i nienazwanych, w szczególności umowy o roboty budowlane, konsorcjum, cesji wierzytelności, umowy o dzieło, umowy najmu, umowy dzierżawy, umowy użyczenia, umowy zlecenia, umowy dostawy, umowy agencyjnej, umowy o współpracę handlową, umowy ubezpieczenia mienia,  umowy leasingu, umowy pożyczki, umowy factoringu, umowy sprzedaży, umowy spedycji, umowy przewozu, umowy spółki cywilnej, umowy komisu, umowy składu.

 

Kancelaria projektuje również i opiniuje zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj. oświadczenia o ustanowienie hipoteki, ustanowienie zastawu na prawach i rzeczach oraz zastawu rejestrowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, dobrowolne poddanie się egzekucji, weksle i deklaracje wekslowe, poręczenie wekslowe, poręczenie cywilne.

 

Nasza Kancelaria pomoże Ci w założeniu działalności gospodarczej zarówno w formie spółki, jak i jednoosobowej działalności gospodarczej oraz w likwidacji działalności gospodarczej. Sporządzimy dla Ciebie umowę lub statut spółki prawa handlowego (spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo – akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnej). Pomożemy w rejestracji przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym i Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

Przygotowujemy dokumenty dotyczące przekształcenia, połączenia i podział podmiotów gospodarczych.

 

Nasi prawnicy pomogą Twojej spółce w przygotowaniu projektów uchwał Zgromadzenia Wspólników, Walnego Zgromadzenia spółek prawa handlowego.

 

Z naszą pomocą skutecznie i szybko dokonasz zmian umowy spółki i przeprowadzisz rejestrację zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym. Kancelaria oferuje też pomoc w wypełnianiu druków urzędowych i sądowych (druków do US, druków KRS, druków do KW, druków CEIDG, druków do ZUS).

 

Prawnicy Kancelarii posiadają też doświadczenie w doradztwie w postępowaniu przed prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz ewentualnym dalszym wywołanym odwołaniem postępowaniu przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie zagadnień objętych ustawami o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz o ochronie konkurencji i konsumentów.